باربری پاسارگاد - باربری
طراحی و ساخت توسط محمد امین ریاضی