باربری پاسارگاد - باربری فرشته
طراحی و ساخت توسط محمد امین ریاضی